Lovpligtige oplysninger

Information til kunder

Nabostrid.nu er underlagt Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik. Al rådgivning er bygget på dansk lovgivning, desuden er Nabostrid.nu underlagt reglerne omkring forebyggelse af hvidvask.

Som advokater er vi:

  • beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
  • medlem af Advokatsamfundet
  • forsikret og har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
  • medlem af Danske Advokater

Medmindre der foreligger en aftale med klienten anvender leje-raadgivning.dk ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Klientkonti

Nabostrid.nu har klientkonti i Sparekassen Thy, Danske Bank, Nordea, Hvidbjerg Bank, Danske Andelskassers Bank, Sparekassen Vendsyssel, Vestjysk Bank, Sønderhå-Hørsted Sparekasse og Jyske Bank.

Hvis såfremt en bank går konkurs vil indskyder altid få dækning jævnfør lov om garantiordning for investorer og indskydere. Her gælder det, at garantiformuen dækker en berettiget indskyders indestående op til ca. 750.000 kr. (nøjagtigt 100.000 euro).

Dette maksimumsbeløb for dækning omfatter det samlede indskud i banken. Dette gælder således også såfremt pengene står på forskellige konto, herunder på både klientbankkonto og egne konti.

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Dog foreligger der særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvor såfremt ejendommen har været benyttet eller er blevet bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. I sådanne tilfælde dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 mdr. fra beløbet blev indsat på kontoen. Dette uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Læs evt. mere om garantiordningen på Garantiformuens egen hjemmeside: www.gii.dk

Ønsker du at klage?

Vi bestræber os altid på at have en åben ærlig og åben kontakt med mine kunder, således at mine klienter ikke oplever uventede ubehagelige overraskelser. Skulle du alligevel opleve utilfredshed, vil vi meget gerne høre fra dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her.

Du har desuden mulighed for at indgive en klage over adfærd og/eller salær til:

Advokatnævnets sekretariat Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon: 33 96 97 98 klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs eventuelt mere om klagemuligheder her: www.Advokatnaevnet.dk

Den europæiske platform for online tvistbillæggelse (OTB-platformen) har dette link:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DA