Trusler fra naboen

Det hænder at nabostridigheder går så meget i hårdknude, at der bliver afgivet trusler. Men hvad kan man gøre, hvis ens konflikt er nået helt derud?

Det er først og fremmest vigtig at kvalificere stridigheden for dermed at kunne afgøre, hvilke muligheder man har for at løse konflikten. Mange stridigheder omhandler skel mellem to ejendomme eller det hegn eller den hæk, der er mellem to ejendomme. For disse to typer af konflikter er der oprettet særlige muligheder for tvistløsning. Ved uenighed om skel kan man foretage en skelforretning. Ved uenighed omkring fælles hegn – dvs hegn der står i skellet – kan man klage til Hegnsynet i ens kommune. Du kan læse mere om disse to muligheder på Skelforretningen.dk og Hegnsynet.dk.

Støjgener, der stammer fra byggeri, kan man klage til kommunen. Mens gener fra høj musik eller lignede forstyrrelser kan påklages til politiet.

Øvrige tvister mellem naboer vil i nogle tilfælde kunne indbringes for retten, hvis sagen har en økonomisk værdi.  

I visse tilfælde kan stridigheder mellem naboer udvikle sig til reelle krænkelser af naboen i form af chikane og trusler.

Modtager du trusler fra din nabo om vold eller udsætter din nabo dig for øvrig chikane, bør du hurtigst muligt melde det til politiet. Det er tidligere set, at nabotvister udvikler sig til reelle straffesager. I en dom fra 2013 blev en mand idømt 7 dages fængsel for trusler. Manden var nabo til den forurettede i sagen og truslerne blev anset som fremsat i forbindelse med en nabostrid.

Truer din nabo med at ville indbringe jeres tvist for Retten eller Hegnsynet, eller at naboen vil rekvirere en skelforretning, vil det være en god idé at få tvisten vurderet ved en advokat. Du kan kontakte os for at få en vurdering af din sag. Det vil være gavnligt for dig med en vurdering af din retsstilling, da det eventuelt kan løse tvisten hurtigere. Vi kan rådgive dig om, hvorvidt en klage til Hegnssynet vil være gavnligt for dig, således sagen bør indbringes i stedet for at afvente din nabo, eller om du eventuelt bør efterkomme din nabos ønsker i stedet for at forfølge sagen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg