Gener fra ombygning og nybyggeri

Det kan være yderst generende, hvis naboen pludseligt bygger en etage oven på sit hus, laver store glaspartier ud mod din ejendom, eller på anden måde bygger noget på sin grund, som virker generende for dig.

Bygger din nabo korrekt?

Har din nabo opført eller planlægger din nabo at opføre en generende bygning, vil det først og fremmest være relevant at undersøge, om der foreligger servitutter, lokalplaner eller lignende, som hindrer byggeriet. Det vil også være relevant at undersøge, om bygningen holder sig inden for skellet. Hvis bygningen eller bygningsdelen ud fra dette er lovligt opført, kan man undersøge, om byggeriet overtræder den naboretlige tålegrænse.

Den naboretlige tålegrænse er udviklet af retspraksis og handler om, hvor store gener man som nabo skal tåle. Grænserne for dette er svære at fastsætte konkret. Derfor skal det forsøges beskrevet med nogle afsagte domme.

 

Er din nabo i gang med opføre en ny bygning, som er til gene for dig? Hos os får du grundig vejledning og rådgivning i en eventuel sag om ulovlig opførelse af bygning på nabogrund. Indsend dine oplysning og behov her – det er helt uforpligtende og gratis. 

Dom over kontorbygning

I en dom fra 2019 blev der opført en stor kontorbygning på en grund grænsende op til nogle parcelhuse. Spørgsmålet var, om den naboretlige tålegrænse var overskredet. Landsretten udtalte: Hvad en nabo må tåle beror på en konkret rimelighedsvurdering af ulempens karakter, væsentlighed og påregnelighed sammenholdt med ejendommens karakter og beliggenhed og områdets karakter. 

Bygning var opført i overensstemmelse med bygningsreglementet men i forhold til områdets karakter, fandt retten, at det ikke var påregneligt for naboerne, at en kontorbygning af denne størrelsesorden ville blive bygget. Derudover medførte bygningen betydelige skygge- indbliks- og visuelle gener. På baggrund af dette bestemte landsretten, at den naboretlige tålegrænse var overskrevet. 3 parcelhusejere blev tilkendt erstatning. Erstatningen blev fastsat efter et skønnet værditab på ejendommene.

Altan kom for tæt på i 2020

I en sag afsagt i 2020 blev en altan vurderet til at ville overstige den naboretlige tålegrænse. Kommunen havde givet tilladelse til at opføre en altan på en ejerlejlighed på 5. sal. I naboejendommen vil det for en ejerlejlighed, der ligeledes lå på 5. sal, medføre betydelige gener. Generne omfattede, at altanen ville række ind over et tagvindue i naboens lejlighed, derudover ville den ene af siderne på altanen være 42 centimeter fra vinduet i naboens soveværelse. Retten fandt, at altan ville medføre indbliksgener, gener fra støj og eventuel røg fra rygning eller grill, som ville overstige den naboretlige tålegrænse, hvorfor altan ikke kunne etableres.

Landsretten ændrede domsafsigelse

At afvejningen i hvert enkelt tilfælde er helt konkret, ses også særlig tydeligt i en dom fra 2016. Den angik opførelse af 4 nye boligblokke i 3 etager. For naboerne til byggeriet angik generne forringet udsigt, indbliksgener, samt at byggeriet var dominerede i forhold til den anden bebyggelse i området. Under sagen blev det fastslået, at byggeriet havde medført værdiforringelse af naboernes ejendomme. Byretten fandt, at den naboretlige tålegrænse var overskredet, men dommen blev anket, og blev derefter ændret af landsretten. Landsretten fandt ikke, at den naboretlige tålegrænse var overskredet, da det måtte være påregneligt for naboerne, at der blev opført større bygningerne på grunden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg