Hjælp, min nabo larmer

Nabo larm

Støj fra naboer er et tilbagevendende problem for mange husejere. Inden for nogle områder er der regler på området, som man kan støtte sig til, hvis dialog med naboen ikke hjælper. I denne artikel vil reglerne for 3 ’almindelige’ støjgener blive gennemgået.

Støj fra byggeri

Byggestøj kan være særdeles generede. Hvor meget larm der må komme fra byggeri, bliver bestemt i de enkelte kommuner. Det vil sige, at reglerne for dette er forskellige fra kommune til kommune. På kommunernes hjemmeside kan man finde disse regler. De kan ofte fremsøges ved at skrive ’støjende byggearbejde’ eller ’standardvilkår for byggeri’.

Reglerne er ofte, at der må arbejdes støjende i bestemte tidsrum på hverdagene eksempelvis mellem kl. 7 og 17 samt et andet kortere tidsrum om lørdagen. I visse tilfælde giver kommunerne bygherre dispensation til at støje uden for de fastsatte retningslinjer. Det vil f.eks. kunne ske, hvis det på grund af trafikale forhold er bedre at arbejde om natten.

Kommunen vil have mulighed for at give bygherren et påbud, hvis reglerne ikke overholdes. Overtrædelse af et sådant påbud kan medføre bøde.  

 Støj fra musik

Oplever man støj fra musikanlæg og lignende er det politiet man kan kontakte. I ordensbekendtgørelsen findes regler til sikring af den offentlige orden. Heri er det bestemt, at politiet kan forbyde musikanlæg og lignende, når benyttelsen er til væsentlig ulempe for omkringboende og forbipasserende. Ordensbekendtgørelsen indeholder ligeledes regler for sammenstimlen, optog på veje, råben og anden optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden. 

Overtrædelse af forbud kan straffes med bøde.

Støj fra hunde

Som hundelejer er man underlagt Hundeloven. Af denne lov fremgår det, at man har pligt til at undgå, at ens hund forstyrrer andre ved gentagen og vedholdende gøen eller tuden. Man kan indgive klage til politiet, som kan give ejeren et pålæg om, at denne skal holde hunden inde. Hvis dette viser sig ikke at hjælpe, og er de ulemper, som hunden medfører, væsentlige, kan politiet give pålæg om, at hunden skal fjernes.

Er der tale om, at naboen opdrætter hunde erhvervsmæssigt, kan denne regel fraviges og der vil derfor til en vis grad være mere lempelige regler i dette tilfælde.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg