Gener fra naboens dyr

Det kan være frustrerende at blive generet af dyr, som andre mennesker har valgt at have tæt på ens hjem. Særligt i byerne kan man være generet af, at naboens hund gør eller den kommer på uanmeldte og uønskede besøg. Uden for byerne kan hold af husdyr også medføre gener i form af larm fra dyrene eller at dyrene løber ud af deres indhegning. I denne artikel vil de muligheder, man har, hvis naboens dyr er til gene, blive gennemgået. 

Mener man, at der er dyr, som ikke bliver passet tilstrækkeligt eller ser ud til at være skadede, kan man ringe til Vagtcentralen ved Dyrenes Beskyttelse: https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/vagtcentralen.

Regler omkring husdyr

Der er forskellige regler omkring dyrehold, som regulerer, hvilke dyr man som husejer må have. Hvis man bor i byzone, er det for eksempel ikke lovligt at have heste, køer eller lignende, men man må gerne have kæledyr og faktisk også høns. Reglerne kan dog være lempet eller skærpede. Der kan nemlig være restriktioner i lokalplaner, ligesom der også kan være givet dispensationer for reglerne. 

Uden for byzone kan man have enkelte husdyr uden, at det anses for at være erhvervsmæssigt. Det kan for eksempel være 4 heste med tilhørende føl eller 2 malkekøer. Når dyreholdet ikke er erhvervsmæssigt, er der færre krav og reglerne.

Oplever man som nabo store gener fra ikke-erhvervsmæssigt hold af husdyr, kan man kontakten ens kommune. Kommunen kan nemlig udstede påbud, hvis dyreholdet medfører væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening. Hvis et sådant påbud ikke efterfølges, kan kommunen nedlægge forbud mod dyreholdet.

Ejeren af husdyr har desuden objektivt ansvar for deres dyr i forhold til visse typer af skader. Det vil sige, at hvis et dyr løber ud af sin indhegning og forvolder skade for eksempel på en landsmands afgrøder, så er ejeren ansvarlig for skaden og skal erstatte landmandens tab. Den skadelidte kan anmode kommunens vurderingsmænd om ved en vurderingsforretning at træffe afgørelse, om dyrets besidder er erstatningsansvarligt. Det kan du læse mere om her:

Regler omkring hunde

I byzone er det som udgangspunkt lovligt at have 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. Hundeejere er underlagt Hundeloven, hvorefter de blandt andet har pligt til at undgå, at deres hund forstyrrer andre ved gentagen og vedholdende gåen eller tuden. Er du generet af, at din nabos hund gør, kan du derfor indgive en klage til politiet. Politiet kan give hundeejeren et pålæg, om at hunden skal holdes inde. Hvis dette ikke hjælper, kan politiet ved væsentlige gener fra hunden give påbud om, at hunden skal fjernes.

En hundeejer må heller ikke lade sin hund færdes på din grund. Du har ret til på en forsvarlig måde at fjerne hunden, hvis den kommer ind på din grund, men du må ikke skade hunden. Er det ikke muligt, kan du rette henvendelse til politiet. Kun hvis hunden angriber dig, et andet dyr eller din ejendom, og der er nærliggende fare for skader på person eller ejendom, må du søge at aflive hunden. Du vil i dette tilfælde handle i nødværge, hvilket vil sige, at du forsvarer sig selv i den akutte situation.

Kommer der en strejfende hund til din grund, kan du indfange den. I så fald skal du indenfor 24 timer underrette ejeren, hvis denne kendes, ellers skal politiet underrettes. Du har pligt til at passe hunden forsvarligt, når du har den i din varetægt. Det vil sige, at du også har pligt til at fodre den.

Når ejeren kommer efter hunden, har du ret til ret refusion for de udgifter til hunden, som du har haft. Ejeren har tre dage til at komme og hente hunden. Hvis ejeren ikke kommer inden for de 3 dage, kan politiet afhænde hunden eller få den aflivet. Findes der en køber til hunden, vil ejeren have ret til at få hunden tilbage, hvis denne henvender sig til køberen indenfor 1 måned. Ejeren skal i så fald godtgøre køberen for dennes udgifter.

En hundeejer kan desuden pålægges bødestraf, hvis denne ikke sikrer at forebygge, at hunden volder skade eller ikke sikre, at hunde ikke løber væk.

Ødelægger en fremmed hund noget på din ejendom, kan du have et erstatningskrav. For hundeejere er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring til dækning af skader, som hunden forvolder. Du vil derfor kunne rette dit krav mod hundeejerens forsikringsselskabet.

Hvis hundens ejer ikke har tegnet den lovpligtige forsikring – eller du ikke ved hvem ejeren er – kan du rette henvendelse til FAH – Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikring af hunde. Foreningen udbetaler dækning for skader forårsaget af hunde, hvor ejeren ikke er kendt eller hvor ejeren ikke har tegnet forsikring. Du kan læse mere om FAH på deres hjemmeside:  https://www.dfim.dk/garantifonde/garantifond-hunde/

Regler omkring høns og andre dyr

I byzoner må man som nævnt ikke have heste, køer og lignende, men det er lovligt at have mindre dyr som katte eller krybdyr. Som udgangspunkt er også lovligt at have høns, når man bor i byen. Det kan være fraveget i lokalplaner, grundejerforeningsvedtægter eller lignende. Særligt høns men også andre kæledyr kan desværre medføre både støj-, lugt- og dyregener. Dyrene må dog ikke medføre væsentlige gener for naboerne og må heller ikke lede til forurening.
Hvis du oplever gener fra høns eller andre dyr i byerne, kan du indgive klage til kommunen, som kan udstede et påbud, hvis der er tale om væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening. I stedet ende kan kommunen give påbud om, at dyrene skal fjernes.

Godt naboskab

Det kan være svært at få og opretholde godt naboskab, hvis man oplever gener ved naboens dyr. Oplever du gener, bør du indgå i dialog med din nabo, hvor du på en respektfuld måde forklarer om generne. I det gode naboskabs tjeneste bør man forsøge at indgå dialog og forsøge at finde en løsning med sin nabo – særligt inden man blander kommunen eller politiet ind i sagen. Der er ofte mange følelser forbundet med at have dyr, ligesom den generede part på den anden side ofte vil opleve stor frustration over uønskede gener fra andre menneskers dyr. Har man mistanke om mistrivsel af dyr eller mere akut sygdom, bør man kontakten Vagtcentralen ved Dyrenes Beskyttelse med det samme.

Har du været udsat for en skade forvoldt et dyr, kan du kontakte os og få hjælp opnå erstatning. Du kan kontakt os her: https://www.nabostrid.nu/kontakt/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg