Gener fra ombygning og nybyggeri

Det kan være yderst generende, hvis naboen pludseligt bygger en etage oven på sit hus, laver store glaspartier ud mod din ejendom, eller på anden måde bygger noget på sin grund, som virker generende for dig. Bygger din nabo korrekt? Har din nabo opført eller planlægger din nabo at opføre en generende bygning, vil det […]

Må min nabo gå ind på min grund uden tilladelse?

Privat ejendom

Et overordnet udgangspunkt er, at man ikke må gå ind på andres grund uden tilladelse. Dette er dog ikke uden undtagelser, i det man selvfølgelig gerne må banke på naboens dør, hvis man skal tale med vedkommende og man må gerne gå ind og aflevere et brev. Nogle bliver fristet til at ”hjælpe” naboen, hvis […]

Hjælp, min nabo larmer

Nabo larm

Støj fra naboer er et tilbagevendende problem for mange husejere. Inden for nogle områder er der regler på området, som man kan støtte sig til, hvis dialog med naboen ikke hjælper. I denne artikel vil reglerne for 3 ’almindelige’ støjgener blive gennemgået. Støj fra byggeri Byggestøj kan være særdeles generede. Hvor meget larm der må […]

Egen hegn eller træer – den naboretlige tålegrænse

Hegn

I det omfang træer, buske, et hegn eller lignende ikke er omfattet af hegnsloven, skal tvister vurderes ud fra den naboretlige tålegrænse. Det handler om, hvor store gener du skal tåle fra din nabo. Overskrides grænsen kan du ved domstolene få pålagt naboen af fjerne det, som generer. Det er i hvert tilfælde en konkret […]

Gener fra naboens dyr

Det kan være frustrerende at blive generet af dyr, som andre mennesker har valgt at have tæt på ens hjem. Særligt i byerne kan man være generet af, at naboens hund gør eller den kommer på uanmeldte og uønskede besøg. Uden for byerne kan hold af husdyr også medføre gener i form af larm fra […]

Parkering af campingvogne, lystbåde og lignende

Campingvogn

Der kan være regler der forbyder, at du har din egen campingvogn eller båd stående på din grund hen over vinteren. Det er dog ikke nødvendigvis nemt og hurtigt at finde du af, hvad der gælder på din grund. Det kan nemlig være reguleret flere steder. Af hensyn til villakvarterers udtryk og udsigtsforhold har nogle […]

Skader forvoldt af dyr

I Mark- og vejfredsloven, der oprindeligt er fra 1953, findes der bestemmelser, som omhandler erstatningsansvar for husdyr. De fleste dyr er omfattet af loven, dog er hunde ikke omfattet, da forhold omkring hunde er reguleret i en selvstændig lov – Hundeloven. Dyr, som ingen ejer har, er heller ikke omfattet af loven. Det gælder for […]

Højesterets dom om genskin fra naboens sortglaserede tagsten

I 2005 ombyggende en grundejer sit hus og uskiftede i den forbindelse sit tag og belagde nyt tag i form af sortglaseret tegl. I 2012 retter naboen henvendelse til grundejerne, hvor hun påtaler, at hun har genskinsgener fra taget. Der fandtes ikke nogen servitutter, lokalplan eller lignende, der regulerede, hvilken form for tag der måtte […]

Vedligeholdelse af fortov

Som grundejer har du pligt til at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse på fortov, indkørsel med videre rundt om din bolig. Bor du på privat vej eller privat fællesvej, vil du også have pligt til at rydde sne på kørebanen. Det er vigtig, at du som grundejer er opmærksom på snerydning og glatførebekæmpelse, da du […]

Regler for færdsel på andres grund

Privat ejendom

Man har egentligt ikke ret til at færdes på andres grunde uden tilladelse, men der gælder flere undtagelser og modifikationer hertil. I Mark- og vejfredsloven står, at man kan straffes med bøde, hvis man færdes på anden mands grund uden tilladelse. Det betyder ikke, at man ikke må banke på hos naboen eller gå ind […]